Podmínky používání

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.tftactics.cz je Tomáš Marek, IČ: 04479998. Zapsán u ŽÚ MÚ Podbořany (dále jen „web“ nebo „webové stránky“).

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání webu (dále jen „podmínky“). Web je bezplatně veřejně přístupný a jeho užívání se řídí těmito podmínkami.

Prohlížením či jiným užitím webu vyjadřuje uživatel svůj souhlas s těmito podmínkami.

Autorská práva

Provozovatel tímto prohlašuje, že mu dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon náleží veškerá práva vyplývající z licence k vlastnímu obsahu webu, včetně textu a jeho designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na webu, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na webu.

Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu. Uživatel není oprávněn web užívat pro komerční účely, ani není oprávněn pro tyto účely obsah webu jakkoliv zpřístupňovat. Uživatel nesmí využívat automatizovaných procesů pro sběr či jiné využívání obsahu tohoto webu.

Ochranné známky, grafické prvky, design či aplikace umístěné na webu tvoří duševní vlastnictví provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel neodpovídá za údaje uvedené uživatelem při registraci. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat a zrušit registraci, v níž byly uvedeny zjevně nepravdivé či smyšlené údaje, nebo údaje v rozporu s dobrými mravy.

Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou uživateli při realizaci užívání webové stránky, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webové stránce, škody způsobené přerušením provozu, poruchou portálu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, ušlého zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům uživatele.

Provozovatel neodpovídá za problémy způsobené nefunkčností technického prostředku nebo nástroje uživateli, a to i jejich částečnou nefunkčností.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli komentář a/nebo příspěvek uživatele na webu bez udání důvodů.

Provozovatel nezaručuje, že informace publikované na webu jsou pravdivé, správné, úplné a aktuální.

Ukládání Cookies

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

Webová stránka www.tftactics.cz používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „GA“). Služba GA používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Google Inc. bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google Inc. může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google Inc., a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Závěrečná ustanovení

Obsah webu má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na tomto webu.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním webu.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

V Praze dne 1. 9. 2019